maart 21, 2018
Slide background

WET KINDEROPVANG

Kinderopvang moet bijdragen aan een goede ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving. In de Wet Kinderopvang staan de kwaliteitseisen voor kinderopvangvoorzieningen en peuterspeelzalen.

Kwaliteitseisen kinderopvang?Kinderopvang moet voldoen aan kwaliteitseisen op het gebied van:?groepsgrootte en het aantal kinderen per leid(st)er (hiervoor bestaat een online rekentool);
• opleiding en deskundigheid van het personeel;
• veiligheid en gezondheid van de kinderen;
• huisvesting en inrichting;
• pedagogisch beleid (visie op opvoeding en ontwikkeling);
• betrokkenheid en inspraak van de ouders;
• omgangstaal (in principe Nederlands);
• afhandeling klachten.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de kinderopvang en de handhaving daarvan. De GGD inspectie Kinderopvang houdt toezicht.

Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)?Alle kinderopvangcentra moeten geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Als een kinderopvangcentrum niet geregistreerd is en dus geen vergunning heeft, kan de gemeente een boete opleggen.

Maatregelen kwaliteit kinderopvang?De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) neemt maatregelen om de veiligheid en de kwaliteit in de kinderopvang te vergroten:??Continue screening ?Sinds 1 maart 2013 worden medewerkers in de kinderopvang continu gecontroleerd op strafbare feiten.

Nieuwe VOG medewerkers
Vanaf 1 juli 2013 moeten medewerkers in de kinderopvang een nieuwe Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. Dit is om te voorkomen dat er mensen in kindercentra werken die na hun aanstelling strafbare feiten hebben gepleegd.??Wettelijke meldplicht

Vanaf 1 juli 2013 geldt er een wettelijke meldplicht voor professionals in de kinderopvang. Ze moeten mishandeling en misbruik melden bij hun werkgever of vertrouwenspersoon, er wordt gewerkt met de Meldcode.
Informatie via website verplicht

Vanaf 1 januari 2014 moet elke kinderopvangvoorziening ouders via de eigen website informeren over de (pedagogische) kwaliteit, de prijzen, de openingstijden en het voedingsbeleid. Zo kunnen ouders kinderopvangcentra makkelijker vergelijken.??Centraal register

Vanaf 2016 is er een centraal register waarin iedereen is opgenomen die in de kinderopvang werkt. Dus ook stagiairs, uitzendkrachten en vrijwilligers.
Deze regels staan in de Wijzigingswet kinderopvang 2013.

Neem contact met ons op.