maart 21, 2018
Slide background

4 OGEN & OREN

Vanaf 1 juli 2013 treedt het vier ogen en/of oren principe in werking. Dit principe houdt in dat altijd een volwassene de mogelijkheid heeft om te kunnen meekijken of meeluisteren met een beroepskracht.
Dit meekijken of meeluisteren mag vanaf een andere plek dan de groepsruimte. Een beroepskracht mag alleen op de groep staan (rekening houdend met beroepskracht leidster-ratio) en het meekijken/luisteren hoeft niet continue plaats te vinden.

Bij de invulling van het vier ogen en/of oren principe heeft de oudercommissie een adviesrol gehad. De ouders moesten door kinderdagverblijf ’t Lievheersbeestje geïnformeerd worden over de manier van invulling. De GGD-inspectie Kinderopvang controleert hierop.
Kinderdagverblijf ‘t Lieveheersbeestje streeft naar een open en professioneel werkklimaat waarbij de drempel om elkaar op bepaalde gedragingen aan te spreken zo laag mogelijk is. Niettemin maken we aanvullende afspraken om het vier ogen en/of oren principe concretere invulling te geven.

Zichtbaarheid
In veel gevallen binnen onze locaties is zicht op de verschillende ruimtes vanuit een aangrenzende (groeps-)ruimte.
Daar waar aangrenzende groepen geen zicht hebben op elkaar, werken we ter ondersteuning met cameratoezicht. Afspraken over gebruik, beschrijven we in het protocol cameratoezicht, deze is op te vragen of te downloaden bij de ouder login.
Beide oudercommissies hebben reeds een positief advies gegeven op het cameratoezicht, derhalve hebben wij op onze beide vestigingen cameratoezicht als onderdeel van het vier ogen en/of orenprincipe.

Groepsbezetting
Afhankelijk van de kind aantallen worden pedagogisch medewerkers ingeroosterd. We zorgen dat minimaal twee medewerkers op de locatie aanwezig zijn.
Daar waar twee of meer pedagogisch medewerkers aanwezig zijn op een groep, voldoen we aan het principe. Dat geldt ook voor die gevallen waar minder dan twee pedagogisch medewerkers aanwezig zijn en cameratoezicht is vanuit een andere vestiging of afstand.
In situaties waar de pedagogisch medewerker bezetting minder dan twee personen op een groep is, zijn aanvullende afspraken van kracht.
Twee momenten komen hiervoor voornamelijk in aanmerking te weten;
De bezetting tijdens: het brengen en halen en de pauze van pedagogisch medewerkers.

Brengen en halen
Tijdens de breng- en haalmomenten, kan het voorkomen dat minder dan twee pedagogisch medewerkers of twee collega’s aanwezig zijn op de groep. Ouders komen hun kinderen brengen en halen op niet exact te voorspellen momenten.
Zodoende zijn ouders tijdens het brengen en halen tevens de (onze) vier ogen en oren.
Ook is het ons gebruik dat collega´s aanwezigheid en vertrek kenbaar maken bij elkaar. Dit vergroot niet alleen de saamhorigheid maar ook de sociale controle.
Eén van onze beleidspunten is dat we dagelijks buiten zijn met de kinderen, op deze manier kunnen omwonende zien dat we met de kinderen buiten zijn en kan er ten allen tijde gekeken worden naar de groep. Op deze manier is er ook een 4-ogen en/of orenprincipe.

Pauze van pedagogisch medewerkers
Tijdens pauzes van PM komt het geregeld voor dat een PM-er alleen op de groep is. Dit is op zich prima. We hebben hier heldere afspraken en regels voor gemaakt om vier ogen/oren te waarborgen. Daar waar vanuit aangrenzende groepen geen zicht is op elkaar, werken we met cameratoezicht. Afspraken over gebruik beschrijven we hieronder.

Afspraken omtrent gebruik cameratoezicht

Wij gebruiken een videosysteem in de volgende situaties:
• De verschoonruimte / natte ruimte is niet zichtbaar vanuit de groepsruimte;
• Tijdens die momenten op de dag dat minder dan twee pedagogisch medewerkers of collega’s aanwezig zijn op een groep en er geen direct zicht is vanuit een andere groep;
• Op slaapkamers waar geen zicht op is vanuit de groepsruimte (bijvoorbeeld, een deur zonder raam).
De correcte werking van het cameratoezicht controleren we op een aantal momenten:
• Tijdens het openen, wanneer de PM-er de groep gereed maakt voor ontvangst van de kinderen en ouders;
• Tijdens pauzes is de op pauze gaande PM de persoon om te zorgen voor aanwezigheid van cameratoezicht bij een collega;
• Tijdens de overdracht stelt de ´ontvangende´ collega vast, samen met de op pauze vertrekkende collega, dat het cameratoezicht functioneert.

Neem contact met ons op.