maart 21, 2018

VVE

 

Lieveheersbeestje is een gecertificeerd VVE kinderdagverblijf en bied sinds het najaar van 2015 VVE aan op de verticale groep . VVE staat voor- en vroegschoolse educatie. Het is een verzamelnaam voor landelijk vastgestelde methodes die jonge kinderen spelenderwijs stimuleren in hun ontwikkeling.

VVE werkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld en het dagritme van kinderen. ‘T Lieveheersbeestje werkt met het VVE programma Uk & Puk. Uk & Puk is het totaalprogramma van Zwijsen voor peuterspeelzalen en voorschoolen en stimuleert de brede ontwikkeling van peuters. De eerste stapjes op het gebied van taal, rekenen en sociale vaardigheden komen  allemaal aan bod. Het programma is erop gericht het kind te stimulleren in zijn / haar ontwikkeling  en al spelend te leren. Het is a thematisch opgebouwd programma. Een thema duurt zes weken, waarin verschillende  activiteiten rond het thema zijn uitgewerkt, zoals discussies, ontdekactiviteiten, fantasiespellen, knutselen en dergelijke. De thema’s zijn naar toenemende moeilijkheidsgraad of ontwikkelingsniveau opgebouwd.

Peuters die geplaatst zijn komen minimaal vier dagdelen en zijn minstens twee en half jaar oud, dat zijn de voorwaarden van de gemeente. Vier dagdelen zijn nodig, zodat de kinderen voldoende  aandacht krijgen en in de volle breedte van het programma kunnen genieten. ‘T Lieveheersbeestje heeft pedagogisch medewerkers die speciaal zijn opgeleid in voor- en vroegschoolse educatie. De pedagogische medewerkers op de voorschool zijn MBO gediplomeerd. Zij bieden de kinderen activiteiten aan, aan de hand van Uk & Puk, die goed zijn voor sociaal-emotioneel en taalontwikkeling. Denk aan knutselen, muziek maken, kringspelletjes of bewegingsspelletjes. Zo leren de Kinderen al Vroeg Vaardigheden aan. Elk kind op z’n eigen manier, in z’n eigen tempo.

Voorbeelden van thema’s:

Dit ben ik: hierbij leren De kinderen bijvoorbeeld hoe alles van je lijf heet en wat het doet, zoals bijvoorbeeld tanden en tandenpoetsen etc.

Hatsjoe: over ziek zijn en beter worden.

Niet elk kind maakt een probleemloze ontwikkeling  door. Als pedagogische medewerkers zich zorgen maken dan de ontwikkeling van een Kind op Één van meer Gebieden Spreken zij die ongerustheid uit naar de ouders. Omgekeerd verwachten  zij dat, als ouders twijfelen, zij  deze twijfels met de pedagogisch medewerkers delen. Samen kunnen zij dan proberen duidelijkheid te krijgen en inzicht te verwerven in het gedrag van het kind en de opvoedingssituaties. Soms is hulp van buitenaf gewenst of noodzakelijk.

Ouderbetrokkenheid en Partnerschap

Om optimale omstandigheden te creëren for the ontwikkeling van het kind, thuis en in ons kinderdagverblijf is een goede samenwerking noodzakelijk. Om die samenwerking zo goed mogelijk in te vullen, zien wij onze ouders dan ook als partner in de opvoeding en verzorging van het kind. Het belangrijkste doel is het informeren en betrekken van de   ouders bij VVE, bij de begeleiding en zorg van hun kind . Van ouders wordt een actieve rol verwacht in de vorm van informatie-uitwisseling, het thuis aanbieden van VVE-activiteiten en het stimuleren van de ontwikkeling van hun kind. Dit is van belang om de (taal) ontwikkeling van de kinderen ook buiten de voorschool te stimuleren en een doorgaande lijn te creëren tussen activiteiten en ontwikkelingsstimulering op ’t Lieveheersbeestje en  thuis. Ouders worden op ’t Lieveheersbeestje adequaat en regelmatig geïnformeerd over de ontwikkeling van hun kind, voornamelijk als Het om zorgpunten gaat . Twee Keer per jaar verzorgt ’t Lieveheersbeestje een ouderavond die in het teken van de VVE staat. 

De Doorgaande lijn naar de basisschool

Wanneer uw kind naar de basisschool gaat begeleiden we dit , samen met u, met een overdrachtsformulier en overdrachtsgesprek voor de nieuwe school. Zo kan de juf op de basisschool goed aansluiten bij de ontwikkeling van uw kind. Natuurlijk krijgt u de Persoonlijke inhoud mee naar huis.

De voordelen van VVE:

  • Kinderen raken op een speelse manier vertrouwd met nieuwe woorden en begrippen;
  • Geeft meer inzicht op en  speelt beter in op de ontwikkelingsachterstanden van kinderen;
  • Draagt bij aan een optimale ontwikkeling van de kinderen;
  • Het plezier en zelfvertrouwen van kinderen groeit;
  • Zorgt voor een vlotte start op de basisschool;
  • Heeft oog voor de behoeftes van ieder kind.

Neem contact met ons op.